Upower 區

對象:  26 至 39 歲的成年人

理念:  裝備信徒在工作、家庭和生活各層面有整全的成長。          

          本於聖經的真理,教導信徒明白遵行神的話          

          委身信徒行於天國的大使命,實踐基督的樣式。        

範疇:  教會崇拜/小組牧養/靈命培育/事奉訓練/佈道事工/家庭關顧

聚會時間: 逢星期日 下午2:00